Deklaracja Dostępności


Deklaracja dostępności MZK KROTOSZYN

Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MZK KROTOSZYN.


  – Data publikacji strony internetowej: 2005-12-23


  – Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne


  – Materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.


  – Materiały tekstowe nie mają prawidłowiej hierarchii nagłówków.


  – Elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.


  – Brak możliwości ustawienia zwiększonego kontrastu.


  – Brak możliwości odczytania tekstu.


  – Część zamieszczonych dokumentów/aktualności umieszczone w postaci graficznych dokumentów PDF (skanów) niedostępnych dla czytników ekranów. W takim przypadku, aby zapoznać się z jego treścią prosimy o wykorzystanie bezpłatnego narzędzia RoboBraille lub OCR do odczytu treści skanu lub kontakt z nami – postaramy się udostępnić potrzebną treść wskazanego dokumentu.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


  – Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-15


  – Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-15


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


  – Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Nadia Drebszok.


  – E-mail: mzk@krotoszyn.pl


  – Telefon: 62 725 31 22


Każdy ma prawo:


  – zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,


  – zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,


  – wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:


  – dane kontaktowe osoby zgłaszającej,


  – wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,


  – wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:


  – Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


  – Adres: Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn


  – E-mail: mzk@krotoszyn.pl


  – Telefon: 62 725 31 22


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna


Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieści się w następującej lokalizacji: ul. Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn


Budynek spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej. Budynek jednokondygnacyjny posiadający dwa wejścia od strony placu. Wejście do Kasy jest w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.