Kapitał spółki


Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.577.000,00 zł (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 7.974 (siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej po 500 złotych (pięćset złotych) za każdy udział.