Regulamin Świadczenia Usług


ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

 

1.Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy oraz zapisy:
1) art. 13 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 679 .);
2) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 8, z późn. zm.);
3) ustawy z dnia  6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2021 r. , poz. 919 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 poz. 1371 z późn.zm.);
5) ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018 r., poz. 295 z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2013 r. poz. 1421);
7) ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2018r. poz. 1799 z późn.zm.);
8) ustawy z dnia 4 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2020 r. , poz. 517, z późn. zm);
9) ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2021 r. 1656poz. 648 z późn.zm.);
10)  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz.572 z późn.zm.);
11) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz.U. z 2005 r.  Nr 14, poz. 117 z późn. zm.);
12)  rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/07 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 3.12.2007 r. Nr L 315/1);
13) obowiązujących Uchwał Rady Miejskiej w Krotoszynie dotyczących zbiorowego transportu;
14) obowiązujących Uchwał Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. w sprawie zbiorowego transportu osób.

2. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad korzystania z usług publicznych świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie S.p. z o.o., zwanego dalej “Przewoźnikiem” w zbiorowej komunikacji publicznej oraz zasad użytkowania Krotoszyńskiego Biletu Elektronicznego, na obszarze obowiązujących Porozumień międzygminnych, a także odbiorców tych usług.

3.Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. świadczy usługi publiczne na podstawie:
1) umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
2) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
3) zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym dla poszczególnych linii.

4.Użyte w regulaminie terminy oznaczają :
1) MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.,
2) Przewoźnik – podmiot wykonujący przewozy w publicznym transporcie zbiorowym - MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. ,
3) Pasażer- osoba korzystająca z publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. ,
4) Bilet – dokument papierowy lub elektroniczny potwierdzający wniesienie opłaty za przewóz osób w środkach publicznego transportu zbiorowego wystawiony przez MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. ,
5) KBE – Krotoszyński Bilet Elektroniczny (imienny bilet miesięczny) ,
6) Spółka z o. o. - Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. .

5. Regulamin określa warunki przewozu osób i rzeczy w środkach transportu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. na obszarze świadczenia usług przewozowych.

 

6. Do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu zobowiązani są pasażerowie, kierowcy autobusów, kontrolerzy biletów oraz pracownicy przewoźnika upoważnieni do kontroli i nadzoru nad przewozami.

 

7. Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw albo zmian kierunku jazdy autobusu spowodowanych zatorami, zamknięciem lub blokadą ulic, zmianami organizacji ruchu, przyczynami natury techniczno – eksploatacyjnej, siłą wyższą oraz zarządzeniami wydawanymi w sytuacjach nadzwyczajnych przez uprawnione organy.

8.Kierowca autobusu, kontrolerzy biletów oraz pracownicy przewoźnika sprawujący nadzór i  kontrole nad przewozami mają obowiązek udzielania pasażerom informacji na temat realizowanego przewozu.

9. Opłatę za przejazd pasażer wnosi poprzez zakup biletu.

10. Pasażer może kupić bilet jednorazowy u kierowcy lub za pośrednictwem aplikacji moBiLET. Zakupu biletu u kierowcy dokonuje się w czasie postoju autobusu, na przystanku, niezwłocznie po wejściu do autobusu wyłącznie przednimi drzwiami, za odliczoną kwotę. Więcej informacji na temat korzystania z aplikacji moBiLET można uzyskać na stronie internetowej MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. - www.mzk.krotoszyn.pl

11. Pasażer może zakupić imienny bilet miesięczny w Kasie MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. Szczegóły zakupu w.w. biletu znajdują się w „Regulaminie korzystania z Biletu Elektronicznego w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.”

12. Ważny dokument przewozu należy zachować do momentu opuszczenia autobusu

 

 

 

ROZDZIAŁ II

ZASIĘG TERYTORIALNY, ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH

ORAZ OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

 

1. Przewoźnik świadcząc usługi transportu lokalnego wykonuje powierzone uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie zadanie własne Gminy z zakresu zapewnienia usług lokalnego transportu zbiorowego.

2. Określenie zasad wykonywania przez Przewoźnika na rzecz Gminy usług transportu lokalnego na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn oraz gmin ościennych a także zasad finansowania zawarto w Umowie Wykonawczej z dnia 29.12.2020 r. obowiązującej od 01.01.2021 r. przez okres 10 lat.

3. Przewoźnik jest Spółką prawa handlowego, w której 100 % udziałów kapitału zakładowego posiada Miasto i Gmina Krotoszyn.

4. Przepisy regulaminu obowiązują na liniach komunikacyjnych transportu zbiorowego Miasta i Gminy Krotoszyn oraz gmin ościennych obsługiwanych przez MZK Krotoszynie Sp.z o.o. Przewoźnik w ramach powierzonych mu do wykonywania zadań przewozowych jest uprawniony i zobowiązany do świadczenia usług przewozowych na terenie Miasta i Gminy oraz siedmiu gmin ościennych tj. Cieszkowa, Kobylina, Koźmina Wielkopolskiego, Ostrowa Wielkopolskiego, Rozdrażewa i Zdun oraz Miasta Sulmierzyce na czternastu liniach autobusowych.

5.Trasy przewozu obsługiwane przez Przewoźnika stanowią Załącznik nr 1 do regulaminu.

6. Schemat linii komunikacyjnych Przewoźnika stanowią Załącznik nr 2 do regulaminu .

 

7. Przewóz osób i ich bagażu odbywa się przystosowanymi do tego pojazdami w ramach regularnej komunikacji autobusowej lub przejazdów okazjonalnych, według obowiązujących rozkładów jazdy podanych do publicznej wiadomości.

8. Pojazdy Przewoźnika powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, a także winny posiadać widoczne z zewnątrz oznakowanie w formie logo Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp.z o.o.. Pojazdy powinny posiadać wyraźne i zgodne z prawem drogowym oznakowanie w zakresie numeru i kierunku linii.

9. Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia pasażerom bezpiecznego przejazdu w szczególności przez stosowanie odpowiedniego taboru w tym autobusów niskopodłogowych spełniających europejskie normy emisji czystości spalin oraz utrzymanym we właściwym stanie technicznym i estetycznym. Autobusy niskopodłogowe powinny być przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

10. Wykonywanie przez Przewoźnika zadań przewozowych odbywać się będzie na własne ryzyko, środkami transportowymi, do których posiada tytuł prawny, spełniającymi wszelkie warunki techniczne dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych, w takiej ilości i standardzie, aby należycie wykonywać zadania przewozowe.

11. Przewoźnik podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, ustalone i stosowane cenniki opłat oraz uprawnienia dotyczące bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego. Zapewnia do nich dostęp na stronie internetowej www.mzk.krotoszyn.pl Zapewnia on także zainteresowanym wgląd do obowiązujących go przepisów przewozowych.

 

12. Emisja, dystrybucja i kontrola biletów w zakresie transportu zbiorowego środkami komunikacji miejskiej należy do Przewoźnika.

 

13. Przewoźnik zapewnia punktualne i zgodne z rozkładem jazdy kursowanie autobusem.

ROZDZIAŁ III

ZASADY OBLICZANIA REKOMPENASATY

1.      Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/07,  Przewoźnik ma prawo do rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie transportu pasażerskiego na terenie Gminy Krotoszyn.

2.      Istotą przyjętej metody obliczenia rekompensaty jest rozdzielenie działalności związanej bezpośrednio ze świadczeniem publicznej usługi transportu pasażerskiego i przychodów pozataryfowych związanych z tą działalnością od innych działalności Przewoźnika niezwiązanych z wykonywaniem zobowiązania z tytułu świadczenia tej usługi publicznej. Rozdział ten polega na wyodrębnieniu innych działalności i przypisaniu im przychodów, kosztów, majątku trwałego i obrotowego oraz kapitału własnego zaangażowanego w wykonywanie tych działalności. Po odjęciu tych wielkości od odpowiednich wielkości bilansowych całej firmy, otrzymujemy wielkości charakteryzujące działalność sensu stricte związaną ze świadczeniem publicznej usługi transportu pasażerskiego.

3.      Obliczenie rekompensaty następuje w oparciu o następującą zależność:

Rp = Kp – PT – PPTp + RZp +PDp

Rw = Rp = W

gdzie:

Rp – rekompensata planowana (wstępna) na dany rok rozliczeniowy (PLN);

Rw – rekompensata po weryfikacji wyliczeń w oparciu o faktyczne wykonanie po zamknięciu roku obliczeniowego (PLN);

Kp – planowane na dany rok koszty związane ze świadczeniem usług transportu publicznego (PLN);

Pt – planowane na dany rok przychody taryfowe (PLN) z usługi transportu publicznego;

PTP – planowane na dany rok przychody pozataryfowe pozostające w bezpośrednim związku z wykorzystaniem składników majątkowych służących świadczeniu usług w ramach umowy o świadczenie usług publicznych (PLN);

RZp – planowany rozsądny zysk netto (PLN) działalności związanej ze świadczeniem usług publicznych;

PDp – planowany na dany rok podatek dochodowy związany ze świadczeniem usług publicznych;

W – różnica pomiędzy Rw a Rp.

4.      Koszty i przychody obliczono zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz przepisami podatkowymi.

5.      W kalkulacji rekompensaty pominięto wydarzenia jednorazowe, które mają swoje odzwierciedlenie w pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych.

6.      Przy obliczaniu rekompensaty przyjęto, że miarą i poziomem rozsądnego zysku dla przedsięwzięć z zakresu publicznego transportu w Polsce jest zwrot z kapitału własnego zaangażowanego w świadczenie takich usług na poziomie 6 %.

7.      W wyliczeniu rekompensaty uwzględniono podatek dochodowy od działalności publicznej ze względu na fakt, że zakładany zysk przyjęty do kalkulacji zwrotu z kapitału własnego jest kalkulowany w oparciu o zysk po opodatkowaniu.

 

ROZDZIAŁ IV

ZASADY PRZEWOZU OSÓB

 

 1. Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu jednorazowego na przejazd u kierowcy (wyłącznie za gotówkę) lub przez aplikację moBiLET.

 

 1. Pasażer zajmujący miejsce wyznaczone w pojeździe dla inwalidy, dla kobiety ciężarnej, dla osoby z dzieckiem na ręku itp. jeśli nie ma ku temu uprawnień, obowiązany jest zwolnić to miejsce w razie zgłoszenia się osoby, dla której jest ono przeznaczone.

 2. Pasażerowie podczas zakupu i kontroli biletów przez osoby uprawnione do ich kontroli i kierowców, są zobowiązani okazać bilet oraz dokument uprawniający do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego.
 1. W autobusach niskopodłogowych wyposażonych w stanowisko dla podróżnych niepełnospraw- nych poruszających się na wózkach inwalidzkich pasażer powinien umożliwić takim osobom ustawienie wózka w wyznaczonym miejscu.

 

 1. Pasażer korzystający z biletu ulgowego lub przejazdu bezpłatnego musi posiadać przy sobie dokument stwierdzający jego tożsamość oraz właściwy dokument potwierdzający uprawnienie do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu.
 1. Wsiadanie do i wysiadanie z autobusu dozwolone jest tylko na odpowiednio oznakowanych przystankach, po całkowitym zatrzymaniu się autobusu, przednimi drzwiami, z wyłączeniem sytuacji wyjątkowych.
 1. W sytuacjach, w których może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia oraz w sytuacji wyższej konieczności, wsiadanie i wysiadanie pasażerów może odbywać się w innym miejscu niż przystanek. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności, kierowca autobusu ma obowiązek poinformowania dyspozytora o zaistniałym zdarzeniu.
 1. Pasażerowie zajmujący w autobusie miejsca stojące, w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.
 2. Pasażerowie nie powinni zajmować miejsca w pobliżu kierującego autobusem, aby nie ograniczać jego pola widzenia, rozmawiać z kierowcą podczas jazdy lub w inny sposób utrudniać kierującemu prowadzenie autobusu.

10. Pasażerowie zobowiązani są do stosowania się do zamieszczonych przez przewoźnika wewnątrz i na zewnątrz autobusu informacji o charakterze porządkowym w trakcie wsiadania, przebywania w autobusie i wysiadania.

11. Dziecko przewożone autobusem w wózku dziecięcym musi być zabezpieczone przed   wypadnięciem z wózka.

12. Pasażer z wózkiem dziecięcym zajmującym miejsce wyznaczone dla osoby na wózku inwalidzkim ma obowiązek ustąpienia miejsca w razie pojawienia się takiej osoby i zajęcia innego bezpiecznego miejsca w pojeździe.

13. Każdy pasażer ma obowiązek umożliwić osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich, ustawienia wózka w wyznaczonym miejscu.

14. O ile w pojeździe nie ma osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzki, pasażerowie zobowiązani są do umożliwienia ustawienia wózka dziecięcego na stanowisku dla osób niepełnosprawnych.

15. Pasażer poruszający się na wózku inwalidzkim powinien zabezpieczyć się za pomocą pasów bezpieczeństwa.

16. Znalazca rzeczy zgubionej w autobusie powinien przekazać ją kierującemu autobusem, który zobowiązany jest przekazać rzecz w miejsce przeznaczone dla rzeczy znalezionych.

17. W autobusach przewoźnika zabrania się:

  • wsiadania i wysiadania z pojazdu podczas jazdy;
  • jazdy na stopniach lub częściach zewnętrznych autobusu;
  • wysiadania przed całkowitym otwarciem drzwi przez kierowcę autobusu;
  • opierania się o drzwi podczas jazdy;
  • umieszczanie bagażu i przewożonych zwierząt domowych np. psów, na siedzeniach;
  • otwierania drzwi w czasie jazdy;
  • wychylania przez okna oraz siadania na poręczach;
  • zanieczyszczania pojazdu lub niszczenia urządzeń i wyposażenia;
  • palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych;
  • wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z autobusu;
  • utrudniania kierowcy prowadzenia autobusu;
  • utrudniania pasażerom poruszania się po autobusie poprzez pozostawienie w przejściach lub między siedziskami bagażu lub zwierząt;
  • prowadzenia jakichkolwiek zbiórek pieniężnych lub rzeczy z wyjątkiem sytuacji, w których organizator tych zbiórek posiada stosowne upoważnienie udzielone przez Organizatora transportu zbiorowego lub Przewoźnika;
  • grania na instrumentach muzycznych oraz głośnego odtwarzania muzyki;
  • wsiadania do autobusu osobom na wrotkach, łyżwach itp.;
  • wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.

 

18. Osoby uciążliwe, zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi oraz odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być niedopuszczone do przewozu lub usunięte z autobusu. Pasażerom tym nie przysługuje zwrot opłaty za przejazd.

 

19. Pasażer odpowiada za wszystkie szkody i zanieczyszczenia autobusu powstałe z jego winy.

 

20. Za szkody wyrządzone w trakcie przejazdu w tym za jazdę bez biletu małoletnich oraz osób ubezwłasnowolnionych, odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

 

21. W razie awarii lub uszkodzenia autobusu w czasie jazdy pasażerowi posiadającemu ważny bilet, przysługuje prawo kontynuowania podróży na podstawie posiadanego biletu następnym autobusem tej samej linii albo autobusem zastępczym podstawionym przez MZK w Krotoszynie Sp z o.o.

 

22. Usta i nos maseczką musi zakrywać każdy z pasażerów, przewoźnik kieruje się w tym  przypadku przepisami ogólnokrajowymi.

 

 

ROZDZIAŁ V

PRZEWÓZ BAGAŻU I ZWIERZĄT

 

 1. Pasażer może przewozić w autobusie bagaż, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności kierowcy autobusu i nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.
 1. Zabronione jest umieszczanie bagażu i zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 1. W przypadku naruszenia przez pasażera postanowień punktu 1 lub 2, kierowca autobusu lub inni pracownicy upoważnieni przez przewoźnika mogą zażądać opuszczenia pojazdu przez pasażera wraz z przewożonym bagażem lub zwierzęciem.
 1. Zabrania się przewożenia w środkach transportu zbiorowego:

1) broni palnej lub gazowej z wyjątkiem uprawnionych do tego funkcjonariuszy w czasie pełnienia służby;
2) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie, uszkodzenie ciała lub ich mienia, mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd;

3) przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych;
4) rowerów;

5) zwierząt gospodarskich oraz niebezpiecznych lub jadowitych.

 

 1. Dopuszcza się przewożenie w środkach transportu zbiorowego:

1)małych zwierząt domowych umieszczonych w odpowiednim dla zwierzęcia koszu, skrzynce, klatce, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i komfort jazdy pasażerów,
2)psów pod warunkiem, że są trzymane na smyczy, mają założony kaganiec oraz posiadają aktualne szczepienie.

6. Pasażer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem lub zwierzętami oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty i zwierzęta.

7. Pasażer odpowiada za szkody powstałe w związku z przewozem bagażu i  zwierząt.

8. Za przewóz bagażu przekraczającego wymiary 20 x 40 x 60 cm oraz zwierząt pobiera się opłatę w wysokości biletu jednorazowego w pełnej wysokości według taryfy obowiązującej na trasie przejazdu pasażera.

9. Za przewóz wózka dziecięcego i inwalidzkiego oraz psa przewodnika osoby niewidomej nie pobiera się opłaty.

ROZDZIAŁ VI

OPŁATY, ULGI ORAZ ZWOLNIENIA ZA PRZEJAZD MIEJSKĄ KOMUNIKACJĄ ZBIOROWĄ

 

 1. Przewoźnik stosuje opłaty oraz ulgi i zwolnienia za przewozy pasażerskie komunikacją miejską i podmiejską na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn oraz gmin ościennych.

 

 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Krotoszynie ustalono podział linii na strefy oraz ceny urzędowe za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego.
  1. Strefy:
   • Strefa M –Miejska;
   • Strefa I – do 5km;
   • Strefa II – od 5 do 10km;
   • Strefa III – od 10 do 15km;
   • Strefa IV – od 15 do 20km;
  2. Ceny urzędowe biletów określono w oparciu o ich rodzaj oraz strefę przejazdu:
   • bilety jednorazowe;
   • bilety miesięczne;
   • bilet za przewóz bagażu o wymiarach przekraczających 20 x 40 x 60cm;
   • bilet za przewóz zwierząt.

 

3. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych i opłat ulgowych za przejazd autobusami Przewoźnika uprawnione są wyłącznie osoby wymienione w Uchwale Rady Miejskiej w Krotoszynie oraz w przepisach powszechnie obowiązujących zgodnie z załącznikiem nr 4 do regulaminu.

4. Do bezpłatnych i ulgowych przejazdów poza terenem gminy Krotoszyn uprawnieni są pasażerowie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do regulaminu.

5. Do bezpłatnych i  ulgowych przejazdów na terenie Miasta i Gminy Zduny uprawnieni są pasażerowie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do regulaminu.

6. Poziom opłat za usługi przewozowe na trasach na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn zawiera Załącznik Nr 7 do regulaminu.

7. Poziom opłat za usługi przewozowe na trasach poza terenem Miasta i Gminy Krotoszyn zawiera Załącznik Nr 8 do regulaminu.

8. Ceny biletów komunikacji publicznej na terenie Gminy Zduny Dla linii Z-3 i Z-4 przedstawia Załącznik nr 9 do regulaminu

 

ROZDZIAŁ VII

NADZÓR I KONTROLA BILETOWA

 

 1. Prawo do kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do ulgowych i bezpłatnych przejazdów w pojeździe przewoźnika maja kierujący pojazdem oraz osoby upoważnione przez przewoźnika legitymujące się identyfikatorem ze zdjęciem, pieczęciom i podpisem wystawcy oraz numerem służbowym, zwani dalej kontrolerami.

 

 1. Podstawowym zadaniem kontrolera jest sprawdzenie, czy pasażerowie korzystający z przejazdu w publicznym transporcie zbiorowym posiadają ważne bilety na przejazd, zgodnie z obowiązującym taryfikatorem opłat. Każdorazowa kontrola biletów obejmuje także sprawdzenie ich autentyczności oraz sprawdzenie posiadania przez pasażera dokumentów potwierdzających uprawnienia do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych.

 

 1. Pasażer zobowiązany jest na każde wezwanie kontrolera biletów w środkach transportowych przewoźnika okazać ważny dokument przewozu, umożliwić szczegółowe obejrzenie biletu. W przypadku Krotoszyńskiego Biletu Elektronicznego pasażer udostępnia KBE kontrolującemu w celu odczytania jej zawartości i weryfikacji uprawnień do aktualnie wykonywanego przejazdu. Czytnik kontrolerski otrzymuje informację o zakodowanych danych ważności biletu.

 

 1. Pasażer jest zobowiązany bez dodatkowego wezwania okazać kontrolerowi biletów dokument uprawniający do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego oraz dokumentu umożliwiającego ustalenie jego tożsamości.

 

 1. Kontroler ma prawo zatrzymać za pokwitowaniem bilety oraz dokumenty uprawniające do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, ze zostały podrobione lub przerobione.

 

 1. W razie stwierdzenia podczas kontroli, w czasie przewozu i przy wysiadaniu z autobusu braku odpowiedniego dokumentu przewozu lub dokumentu potwierdzającego uprawnienia pasażera do korzystania z biletu  ulgowego lub bezpłatnego, przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona wystawia wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej.

7. Kontroler zobowiązany jest wystawić i wręczyć pasażerowi wezwanie do zapłaty sporządzone na specjalnym druku, również jeżeli pasażer nie zgadza się z decyzją kontrolera o nałożeniu opłaty dodatkowej. Na wezwaniu do zapłaty kontroler wpisuje swój numer służbowy, datę, godzinę, numer linii, wysokość opłaty dodatkowej, oraz numer biletu jeśli pasażer go okazał. Dane wpisane przez kontrolera pasażer potwierdza własnoręcznym podpisem. Odcinek dla pasażera kontroler wręcza spisanemu, odcinek dla kontrolera rozlicza w Kasie. W przypadku, gdy pasażer odmówi złożenia podpisu lub przyjęcia wezwania do zapłaty kontrolujący dokonuje odpowiedniej adnotacji na kopii wezwania o treści „odmowa”.

8. Opłatę dodatkową nakłada się także w razie stwierdzenia przez kontrolera naruszenia przepisów o przewozie osób, rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabranie ze sobą do środka transportu:
1) rzeczy lub zwierząt, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu przewozu;
2) rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków.

9. Opłata dodatkowa jest nakładana również za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.

10. Wyłącznie kontroler biletów lub osoba upoważniona przez przewoźnika decyduje o momencie zakończenia kontroli biletów u poszczególnych pasażerów.

11. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia powstania obowiązku jej zapłaty wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 30 %.

12. Zapłaty należności za przewóz oraz opłaty dodatkowej można dokonać zgodnie z informacją zamieszczoną na druku wezwania do zapłaty.

      13. Odmowa przyjęcia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej, pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez przewoźnika opłaty dodatkowej.

      14. W przypadku nie okazania dowodu tożsamości kontroler może wezwać funkcjonariusza Policji             lub Straży Miejskiej albo spowodować dowiezienie do najbliższego komisariatu policji.

      15. Wysokość opłat dodatkowych ustalona została w uchwale Rady Miejskiej w Krotoszynie Nr       XXIV/230/2020 z dnia 29 października.

      16. Na każde żądanie pasażera kontroler musi umożliwić mu spisanie swojego numeru służbowego             oraz poinformować o miejscu i terminach składania skarg i reklamacji.

      17. Pasażer ma prawo w ciągu 7 dni od daty wystawienia do zapłaty należności za przewóz i opłaty       dodatkowej, złożyć reklamację w formie pisemnej do Prezesa Zarządu MZK w Krotoszynie Sp. z   o.o.. Pasażer ma również prawo złożyć do Prezesa Zarządu MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. skargę     dotyczącą kontroli biletowej. O sposobie rozpatrzenia reklamacji lub skargi dotyczącej kontroli         biletowej pasażer zostaje powiadomiony pisemnie w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

            1. Skargi i wnioski dotyczące spraw związanych z przewozem osób, bagażu oraz realizacji         usług przewozowych, należy składać osobiście w dni robocze w sekretariacie MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. przy ulicy Kobierskiej 5  lub wysyłać za pomocą poczty tradycyjnej lub         elektronicznej na adres : mzk@krotoszyn.pl

            2. Informacje na temat funkcjonowania transportu zbiorowego organizowanego przez MZK             w Krotoszynie Sp. z o.o. można uzyskać pod numerem telefonu 62 725-31-22, oraz na stronie             internetowej Spółki pod adresem: www.mzk.krotoszyn.pl

 

3. W sprawach nie uregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 8), obowiązujące Uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie, ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001r. oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

 

 

Regulamin obowiązuje od  18.08.2022 roku

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Regulamin Świadczenia Usług

 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Anita Wierzowiecka
 • Dokument z dnia:
 • 2022-08-18 14:26:00
 • Publikacja w dniu:
 • 2022-08-18 14:26:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Anita Wierzowiecka
 • 2022-08-18 14:26:00
 • 2022-08-18 14:26:00
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Anita Wierzowiecka
 • Dokument z dnia:
 • 2022-08-10 13:33:00
 • Publikacja w dniu:
 • 2022-08-10 13:33:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Anita Wierzowiecka
 • 2022-08-10 13:33:00
 • 2022-08-10 13:33:00
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Anita Wierzowiecka
 • Dokument z dnia:
 • 2022-08-10 13:31:00
 • Publikacja w dniu:
 • 2022-08-10 13:31:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Anita Wierzowiecka
 • 2022-08-10 13:31:00
 • 2022-08-10 13:31:00
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Anita Wierzowiecka
 • Dokument z dnia:
 • 2022-08-10 13:29:00
 • Publikacja w dniu:
 • 2022-08-10 13:29:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Anita Wierzowiecka
 • 2022-08-10 13:29:00
 • 2022-08-10 13:29:00
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Anita Wierzowiecka
 • Dokument z dnia:
 • 2022-08-10 13:28:00
 • Publikacja w dniu:
 • 2022-08-10 13:28:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Anita Wierzowiecka
 • 2022-08-10 13:28:00
 • 2022-08-10 13:28:00
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Anita Wierzowiecka
 • Dokument z dnia:
 • 2022-08-10 13:26:00
 • Publikacja w dniu:
 • 2022-08-10 13:26:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Anita Wierzowiecka
 • 2022-08-10 13:26:00
 • 2022-08-10 13:26:00
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Anita Wierzowiecka
 • Dokument z dnia:
 • 2022-08-10 13:25:00
 • Publikacja w dniu:
 • 2022-08-10 13:25:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Anita Wierzowiecka
 • 2022-08-10 13:25:00
 • 2022-08-10 13:25:00
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Anita Wierzowiecka
 • Dokument z dnia:
 • 2022-08-10 13:23:00
 • Publikacja w dniu:
 • 2022-08-10 13:23:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Anita Wierzowiecka
 • 2022-08-10 13:23:00
 • 2022-08-10 13:23:00
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Anita Wierzowiecka
 • Dokument z dnia:
 • 2022-08-10 13:22:00
 • Publikacja w dniu:
 • 2022-08-10 13:22:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Anita Wierzowiecka
 • 2022-08-10 13:22:00
 • 2022-08-10 13:22:00
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Anita Wierzowiecka
 • Dokument z dnia:
 • 2022-08-10 13:21:00
 • Publikacja w dniu:
 • 2022-08-10 13:21:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Anita Wierzowiecka
 • 2022-08-10 13:21:00
 • 2022-08-10 13:21:00
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Anita Wierzowiecka
 • Dokument z dnia:
 • 2022-08-10 13:19:00
 • Publikacja w dniu:
 • 2022-08-10 13:19:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Anita Wierzowiecka
 • 2022-08-10 13:19:00
 • 2022-08-10 13:19:00
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Anita Wierzowiecka
 • Dokument z dnia:
 • 2022-08-10 13:18:00
 • Publikacja w dniu:
 • 2022-08-10 13:18:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Anita Wierzowiecka
 • 2022-08-10 13:18:00
 • 2022-08-10 13:18:00
 • Podejrzyj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.