RODO


Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Spółka z o.o. ul Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. adres: ul. Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn Kontakt: tel. 62 725 31 22, e-mail: mzk@krotoszyn.pl.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Panią Hannę Szczecińską. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną – adres email: iod@mzk.krotoszyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 3. MZK w Krotoszynie Spółka z o.o. przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:

  1. w celach wynikających z postanowień zawartych umów, w tym zawierania i realizowania umów oraz dokumentowania obsługi klientów i kontrahentów korzystających z usług MZK w Krotoszynie Spółka z o.o. w zakresie przejazdów taborem komunikacji miejskiej, wynajmu autokarów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);

  2. w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, na podstawie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c, e RODO);

  3. w celu marketingu usług własnych MZK w Krotoszynie Spółka z o.o.; usług reklamowych, tj. wynajem powierzchni autobusu dla reklamodawców oraz promowania działalności Spółki, jej usług i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z naszą Spółką umowami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej);

  4. w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów, jak również kontaktowania się z klientami w sprawach realizacji i obsługi ich wniosków, skarg, postulatów w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  5. w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  7. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w autobusach wykorzystywanych do przewozów pasażerskich oraz na terenie administracyjnym MZK w Krotoszynie Spółka z o.o. poprzez wykorzystywanie monitoringu wizyjnego na obszarach i w miejscach oznaczonych tablicami informacyjnymi. Cele, zakres oraz sposób zastosowania ww. monitoringu są dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZK w Krotoszynie Spółka z o.o.

 4. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postepowaniem.

 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz w każdym przypadku nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień w szczególności: ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 r. poz. 1145 ze zm.), ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.), ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 ze zm.).

   


  Klauzula obowiązku informacyjnego- fanpage Facebook

  Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Spółka z o.o. ul Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. adres: ul. Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn Kontakt: tel. 62 725 31 22, e-mail: mzk@krotoszyn.pl.

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Panią Hannę Szczecińską. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną – adres email: iod@mzk.krotoszyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  3. Informacje ogólne:

  • Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.

  • Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.

  • Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.

  • Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.

  • Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.

  • Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy:  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

  1. Pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe ponieważ:

   1. dokonała Pani/dokonał Pan subskrypcji fanpage MZK Sp. z o. o. w Krotoszynie poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;

   2. opublikowała Pani/opublikował Pan swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage-u;

   3. wysłała Pani/wysłał Pan do nas wiadomość poprzez komunikator (aplikację) Messenger.

  2. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

  • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);

  • podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;

  • inne dane w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;

  • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);

  • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;

  • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji);

  • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.

  1. Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach :

  1. w celu prowadzenia fanpage pod nazwą „MZK w Krotoszynie Sp. z oo” na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz:

  • informowania za jego pomocą o naszej aktywności, 

  • promowaniu różnych wydarzeń, zawodów, konkursów które organizujemy 

  • promowaniu naszych usług, 

  • w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) 

  co jest naszym prawnie uzasadniony interesem.

  1. Odbiorcy danych:

  Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

  1. podwykonawcom –  czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla fanpagea;

  2. podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

  3. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

  Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  1. Okres przechowywania danych:

  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów: 

  1. informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy

  2. w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;

  3. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;

  4. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,

  1. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

  W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

  3. prawo do usunięcia danych,

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, może być realizowane gdy:

  • zaistnieje szczególna sytuacja odnosząca się do Państwa (uzasadniająca ten sprzeciw), a Państwa dane przetwarzamy: na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu,

  • zawsze, gdy Państwa dane przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego 

  1. prawo do przenoszenia danych,

  2. prawo do cofnięcia zgody –  gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa  zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres podany w pkt I lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy podany w pkt I powyżej.

  1. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  2. Skarga do organu nadzorczego:

  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, infolinia tel.: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

  1. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

  Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.

  Administrator

  Klauzula informacyjna RODO dot. nagrywania rozmów telefonicznych

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Spółka z o.o. ul Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. adres: ul. Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn Kontakt: tel. 62 725 31 22, e-mail: mzk@krotoszyn.pl.

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Panią Hannę Szczecińską. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną – adres email: iod@mzk.krotoszyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe gromadzone w ramach systemu nagrywania przychodzących połączeń telefonicznych zarejestrowanych przez MZK w Krotoszynie zg. z art. 6 ust. 1 lit a) RODO i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. zgody wyrażonej przed uzyskaniem połączenia telefonicznego, wyrażonej poprzez kontynuację rozmowy telefonicznej oraz art. 6 ust. 1 lit e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

  4. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi klienta.

  5. Rejestrowaniu podlegają wszystkie połączenia przychodzące na numery telefonów stacjonarnych poprzez centrale telefoniczną MZK w Krotoszynie

  6. Pani/Pana dane osobowe z nagranych rozmów mogą zostać ujawnione organom i jednostkom, które wskażą odpowiednią podstawę prawną upoważniającą do odbioru tych danych lub dane mogą zostać udostępnione odpowiednim organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze lub dla celów postępowania sądowego, w tym wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

  7. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody możliwe jest w każdym momencie poprzez rozłączenie się i niekontynuowanie nawiązanej przez siebie rozmowy telefonicznej.

  9. W razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i poprzedzone zgodą na kontynuowanie rozmowy. Po nawiązaniu połączenia telefonicznego, a przed rozpoczęciem rozmowy jest Pani/Pan informowany poprzez komunikat głosowy o nagrywaniu rozmowy. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na ich nagrywanie należy przerwać połączenie.

  11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

    

 

Rejestr zmian dla: RODO

 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Anita Wierzowiecka
 • Dokument z dnia:
 • 2022-09-20 13:03:00
 • Publikacja w dniu:
 • 2022-09-20 13:03:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Anita Wierzowiecka
 • 2022-09-20 13:03:00
 • 2022-09-20 13:03:00
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Anita Wierzowiecka
 • Dokument z dnia:
 • 2022-08-23 14:00:00
 • Publikacja w dniu:
 • 2022-08-23 14:00:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Anita Wierzowiecka
 • 2022-08-23 14:00:00
 • 2022-08-23 14:00:00
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Anita Wierzowiecka
 • Dokument z dnia:
 • 2022-08-23 12:29:00
 • Publikacja w dniu:
 • 2022-08-23 12:29:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Anita Wierzowiecka
 • 2022-08-23 12:29:00
 • 2022-08-23 12:29:00
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Anita Wierzowiecka
 • Dokument z dnia:
 • 2022-08-23 11:43:00
 • Publikacja w dniu:
 • 2022-08-23 11:43:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Anita Wierzowiecka
 • 2022-08-23 11:43:00
 • 2022-08-23 11:43:00
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Anita Wierzowiecka
 • Dokument z dnia:
 • 2022-08-23 11:35:00
 • Publikacja w dniu:
 • 2022-08-23 11:35:00
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Anita Wierzowiecka
 • 2022-08-23 11:35:00
 • 2022-08-23 11:35:00
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Administrator
 • Dokument z dnia:
 • 2021-11-16
 • Publikacja w dniu:
 • 2021-11-16
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Administrator
 • 2021-11-16
 • 2021-11-16
 • Podejrzyj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.