RODO


Obowiązek Informacyjny Administratora Danych cz. 1

Obowiązek Informacyjny Administratora Danych cz. 2

Obowiązek Informacyjny Administratora Danych cz. 3

Obowiązek Informacyjny Administratora Danych cz. 4

Obowiązek Informacyjny Administratora Danych cz. 5

Obowiązek informacyjny administratora danych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.  - wersja alternatywna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO", Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o., ul. Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn informuje, iż: 

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy jest Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o., ul. Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn, dalej jako „MZK w Krotoszynie Sp. z o.o."; tel. 62 725-31-22,
 2. Dane osobowe Odbiorcy usług/Klient/wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (rekrutacja), b, c i f RODO w celu:
  • należytego świadczenia usług przez Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o, wynikających z Umów Spółki, a także w celu należytej realizacji zawartych umów dostaw/usług/ w tym zawarciem i wykonaniem:
   • umów zawartych w wyniku udzielenia zamówień publicznych;
   • umów o udostępnienie powierzchni w celach reklamowych;
   • pozostałych umów związanych z prowadzoną działalnością Spółki,
  • marketingu własnych produktów lub usług Miejskiego Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.,
  • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom poruszającym się po obiektach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o na szkodę (monitoring wizyjny). Cele, zakres oraz sposób zastosowania ww. monitoringu są dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZK W Krotoszynie Sp. z o.o.,
  • realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze:
   • realizacją obowiązku wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych;
   • realizacją usług przewozu osób;
   • realizacją udzielania odpowiedzi na skargi, reklamacje i wnioski w terminie i na zasadach przewidzianych przepisami;
   • realizacją obowiązku archiwizacji dokumentów. 
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy Administratora a także podmioty, z usług których MZK Krotoszyn Sp. z o.o. korzysta w celu realizacji umowy, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta Wkonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. do czasu zakończenia świadczenia usługi przez MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. na rzecz Odbiorcy usług/Klienta/VVykonawcy, a w przypadku braku zapłaty za zrealizowaną usługę aż do zakończenia postępowania sądowego i uprawomocnienia się orzeczenia sądowego, nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień w szczególności: ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 r. poz. 459 ze zm.), ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.), ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.).
 6. Odbiorcy usług/Klientowi/Wykonawcy przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku procesu rekrutacji Odbiorca usług/Klient ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie czasowym: 
  1. pisząc na adres: ul. Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn,
  2. wysyłając e-maila na adres: iod@mzk.krotoszyn.pl.
   przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody; 
 8. Odbiorca usług/Klient/Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelariauodo.qov.pl.
 9. Podanie przez Odbiorcę usług/Klienta/Wykonawcę danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale niezbędne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego. Odmowa udostępnienia danych przez Odbiorcę usług/Klienta/Wykonawcę spowoduje konieczność rozwiązania umowy/zlecenia świadczenie usług pomiędzy MZK Sp. z o.o. a Odbiorcą usług/Klientem/Wykonawcą;
 10. Dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez MZK Sp. z o.o. , w tym profilowaniu. 

Klauzula informacyjna - fanpaqe Facebook

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.,
  ul. Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn.
 2. Informacje ogólne:
  • Dzialanie naszego fanpage'a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.
  • Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
  • Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
  • Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
  • Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage'a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.
  • Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 3. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage'a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych: 
  • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
  • podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
  • inne dane w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
  • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
  • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne; • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji); 
  • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga. 
 4. Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach : 
  1. w celu prowadzenia fanpage pod nazwą „MZK w Krotoszynie Sp. z oo" na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz: 
   • informowania za jego pomocą o naszej aktywności,
   • promowaniu różnych wydarzeń, zawodów, konkursów które organizujemy
   • promowaniu naszych usług,
   • w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) 
    co jest naszym prawnie uzasadniony interesem. 
 5. Odbiorcy danych: 
  • Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
   1. podwykonawcom — czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla fanpagea; 
   2. podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 
   3. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook.
    Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 6. Okres przechowywania danych: 
  • Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów: 
   1. informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy
   2. w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
   3. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
   4. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.
 7. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO: 
  • W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu: 
   1. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
   3. prawo do usunięcia danych,
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
   5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, może być realizowane gdy: 
    • zaistnieje szczególna sytuacja odnosząca się do Państwa (uzasadniająca ten sprzeciw), a Państwa dane przetwarzamy: * na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu,
    • zawsze, gdy Państwa dane przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego,
   6. prawo do przenoszenia danych,
   7. prawo do cofnięcia zgody — gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
    Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość madową na nasz adres podany w pkt I lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy podany w pkt I powyżej. 
 8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 9. Skarga do organu nadzorczego: 
  • W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, infolinia tel.: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia. 
 10. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:
  • Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.

Aministrator

Rejestr zmian dla: RODO

 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Administrator
 • Dokument z dnia:
 • 2021-11-16
 • Publikacja w dniu:
 • 2021-11-16
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Administrator
 • 2021-11-16
 • 2021-11-16
 • Podejrzyj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.